Voimassaolevat säännöt


Voimassaolon alku: 16.08.2023 15:46:51


1 § Nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Nygrénien sukuseura ry ja kotipaikka Joensuun kaupunki. Näissä säännöissä
yhdistyksestä käytetään nimitystä sukuseura tai seura.


2 § Tarkoitus ja toimintamuodot
Sukuseuran tarkoituksena on selvittää Nygrénien vaiheita ja historiaa, vaalia suvun/sukujen
perinteitä ja edistää yhteenkuuluvuuden tunnetta suvun/sukujen jäsenten keskuudessa sekä tehdä
sukuseura- ja sukututkimustyötä tunnetuksi ja muutenkin edistää kotiseututyötä.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi sukuseura mahdollisuuksiensa mukaan
-järjestää sukukokouksia, sukujuhlia, retkiä ja muita niihin verrattavia tilaisuuksia,
-tukee sukua koskevaa tutkimustoimintaa,
-kerää ja arkistoi sukua koskevaa tietoutta sekä jakaa tutkimus- ja perinnetietoa, sekä
-harjoittaa seuran tarkoituksen toteutumista edistävää julkaisutoimintaa.
-ylläpitää sukuseuran kotisivua internetissä
Toimintansa tukemiseksi sukuseura voi ottaa vastaan testamentattua ja lahjoitettua omaisuutta,
perustaa rahastoja sekä asianomaisella luvalla järjestää varainkeräyksiä ja arpajaisia. Seura voi myös
omistaa toimintansa kannalta tarpeellisia kiinteistöjä.


3 § Jäsenet
Sukuseuran varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä jokainen 15 vuotta täyttänyt henkilö, joka isän
tai äidin puolelta on sukuun kuuluva tai joka avioliiton kautta on siihen liittynyt. Sukuseuran
varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä myös muu sellainen henkilö, joka on kiinnostunut
sukuseuran toiminnasta.
Sukuseuran jäsenet hyväksyy hallitus. Jäsenyys alkaa, kun hallitus on hyväksynyt jäsenen. Jäsenellä
on oikeus erota sukuseurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle
taikka ilmoittamalla eroamisestaan sukuseuran kokouksessa.
Varsinaisilta jäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää sukuseuran
varsinainen sukukokous. Sukuseuran hallitus voi myöntää vapautuksen jäsenmaksusta korkean
iän, sairauden tai maksukyvyn huomattavan heikentymisen perusteella.
Hallituksen esityksestä voi sukuseuran kokous kutsua sukuseuran kunniajäseneksi henkilön, joka on
erityisesti ansioitunut seuran toiminnassa tai muulla toiminnallaan edistänyt huomattavasti seuran
tarkoituksen toteutumista. Kunniajäsen on vapaa jäsenmaksusta.
Jäsenen erottamisesta päättää sukuseuran hallitus. Jäsenellä on oikeus saattaa erottaminen
sukuseuran kokouksen ratkaistavaksi ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle kuukauden
kuluessa erottamisesta tiedon saatuaan.
Sukuseuran jäsen, joka ei ole vapaa velvollisuudesta suorittaa vuotuinen jäsenmaksu, katsotaan
eronneeksi sukuseurasta, jos hän on jättänyt jäsenmaksunsa maksamatta kahdelta viimeksi
päättyneeltä kalenterivuodelta.
Sukuseuran jäsenluetteloa pitää seuran hallitus.


4 § Hallitus
Sukuseuran asioita hoitaa seuran hallitus, joka valitaan sukuseuran varsinaisessa sukukokouksessa.
Hallituksen toimikausi on kahden varsinaisen sukukokouksen välinen aika.
Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, jota kutsutaan sukuseuran puheenjohtajaksi ja 2-4 muuta
jäsentä. Hallitusta valittaessa tulee pyrkiä sukujen eri haarautumien mukanaoloon hallituksessa.
Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja sihteerin sekä muut tarvittavat
toimihenkilöt.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai tämän estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta, kun
he katsovat siihen olevan aihetta, tai kun vähintään kaksi hallituksen jäsentä sitä vaatii.
Hallitus on päätösvaltainen, kun läsnä on puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä enemmistö
hallituksesta. Hallituksen päätökseksi tulee mielipide, jota enemmistö kokouksessa kannattaa.
Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, paitsi vaaleissa arpa.
Hallituksen kokouksista on pidettävä päätöspöytäkirjaa, jonka hallituksen kokouksen
puheenjohtaja ja sihteeri allekirjoittavat.


5 § Sukuseuran nimen kirjoittaminen
Sukuseuran nimen kirjoittaa seuran puheenjohtaja yhdessä varapuheenjohtajan kanssa tai
jompikumpi heistä yhdessä sihteerin kanssa.


6 § Tilit
Sukuseuran tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätökset tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen
vuosikertomukset on annettava toiminnantarkastajille tarkastettavaksi viimeistään kolme
kuukautta ennen seuraavan varsinaisen sukukokouksen pitämispäivää. Toiminnantarkastajien
lausunto tilien ja seuran hallinnon tarkastuksesta on annettava hallitukselle viimeistään kaksi
kuukautta ennen edellä tarkoitettua kokouspäivää.


7 § Sukuseuran kokousten koollekutsuminen
Sukuseuran kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on joko postitettava jokaiselle jäsenelle
tai julkaistava Joensuussa ilmestyvässä sanomalehdessä tai, mikäli sellaista lehteä ei ilmesty,
muussa hallituksen päättämässä sanomalehdessä. Postittamisen tai julkaisemisen on tapahduttava
viimeistään kolmekymmentä (30) päivää ennen kokousta.


8 § Sukuseuran kokoukset
Seuran varsinainen sukukokous pidetään joka kolmas vuosi hallituksen määräämänä päivänä huhti-syyskuun aikana.
Seuran ylimääräinen sukukokous pidetään, kun seuran sukukokous niin päättää tai kun hallitus
katsoo siihen olevan aihetta taikka vähintään yksi kymmenesosa seuran äänioikeutetuista jäsenistä
sitä ilmoittamansa asian käsittelyä varten kirjallisesti hallitukselta vaatii.
Seuran sukukokouksessa on jokaisella kunniajäsenellä ja jäsenmaksusta hallituksen päätöksellä
vapautetulla varsinaisella jäsenellä ja edellisen vuoden jäsenmaksunsa maksaneella varsinaisella
jäsenellä äänioikeus. Jokaisella äänioikeutetulla on yksi ääni.
Seuran päätökseksi tulee, 10 §:ssä tarkoitettuja päätöksiä lukuun ottamatta, se mielipide, jota on
kannattanut yli puolet äänestyksessä annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee
kokouksen puheenjohtajan mielipide, paitsi vaaleissa arpa.


9 § Varsinainen sukukokous
Seuran varsinaisessa sukukokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1.kokouksen avaus;
2.todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus;
3.valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa;
4.valitaan kaksi ääntenlaskijaa;
5.hyväksytään kokoukselle työjärjestys;
6.esitetään seuran tilinpäätökset, vuosikertomukset ja tilintarkastajien lausunnot varsinaisten
sukukokousten väliseltä ajalta;
7.päätetään tilinpäätösten vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä;
8.vahvistetaan toimintasuunnitelma seuraavalle varsinaisten sukukokousten väliselle
kolmivuotiskaudelle, määrätään vuotuiset jäsenmaksut seuraavalle sukukokousten väliselle
kaudelle, vahvistetaan talousarvio edellä mainitulle kaudelle ja seuraavan tilikauden
muodostamalle ajanjaksolle;
9.valitaan hallituksen puheenjohtaja ja 2-4 muuta jäsentä;
10.valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja kaksi varatoiminnantarkastajaa;
11.muut kokouskutsussa mainitut asiat.
Mikäli seuran jäsen haluaa saada jonkin asian seuran varsinaisen sukukokouksen käsiteltäväksi, on
hänen ilmoitettava siitä hallitukselle kirjallisesti niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää
kokouskutsuun.


10 § Sääntöjen muuttaminen ja sukuseuran purkaminen
Päätös sääntöjen muuttamisesta ja seuran purkamisesta on tullakseen voimaan tehtävä seuran
kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on
mainittava sääntöjen muuttamista tai sukuseuran purkamista koskevan asian esillä olosta.
Sukuseuran purkautuessa käytetään seuran varat seuran tarkoituksen edistämiseen purkamisesta
päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Sukuseuran tullessa lakkautetuksi käytetään varat
seuran tarkoituksen edistämiseen.


11 § Muu päätöksenteko
Muussa päätöksenteossa noudatetaan niitä yhdistyslain säännöksiä, jotka sitovat kaikkia
yhdistyksiä.